Aktualności

 


Uwaga Rodzice/ Opiekunowie

Na postawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 561), od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych placówek.

Zgodnie z § 2. 4 powyższego rozporządzenia:

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych
oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek
ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania
przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.
Przed przyprowadzeniem/wejściem dziecka do przedszkola, rodzic/prawny opiekun dziecka, dostarcza do przedszkola wniosek (do pobrana) i przynosi w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub wypełnia druk na miejscu.

Wniosek do pobrania

Rozporządzenie MEiN z 26.03.21

_________________________________________________________

Drodzy Rodzice / Opiekunowie prawni,

w związku z decyzją rządu o zamknięciu przedszkoli  w okresie od 27 marca 2021r. do 16 kwietnia 2021r. zajęcia edukacyne dla wszystkich dzieci odbywać się będą w systemie nauki zdalnej. Informacje o nauce zdalnej będą zamieszczone  w zakładce GRUPY.

Informacje o nauce zdalnej z zakresu projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Niemiecki i Polski jako język obcy” będą zamieszczone w zakładce AKTUALNOŚCI Projekt INT – 128.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia i spokoju. Pozdrawiamy serdecznie – dyrektor Bogusia Maślana wraz z pracownikami przedszkola. 

———————————————————————————————————–

„Gryfino pomaga Ani” – pomóżmy i my ! 

Małych i dużych, dzieci i dorosłych zapraszamy do włączenia się w akcję charytatywną na rzecz małej dziewczynki. Pomóc może każdy. Podarujmy więc najdroższy lek świata uroczej małej Ani, która całą sobą mówi „walczcie ze mną”. 


 Drodzy Rodzice / Opiekunowie prawni,

 od 19 października 2020r zostało przywrócone funkcjonowanie całego naszego przedszkola.
Pierwsze dni po powrocie bywają trudne, zarówno dla dzieci, jak i dla Was Państwo oraz dla nas wszystkich pracowników przedszkola.
Dlatego prosimy o wyrozumiałość i mnóstwo dobrych emocji.
My ze swojej strony postaramy się, aby dzieci przebywające w naszym przedszkolu, jak zawsze były bezpieczne i radosne.
Dlatego bardzo prosimy wszystkich Rodziców/Opiekunów prawnych, którzy korzystają z naszych usług edukacyjnych o zapoznanie się z „Procedurą funkcjonowania Przedszkola nr 5 im. Calineczki w Gryfinie w zakresie zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby COVID – 19 wśród pracowników, dzieci oraz ich rodziców” obowiązującą od 19 października 2020r. (po zmianach – aneksy 1 – 5  tekst jednolity).

Aneks nr 6

Bardzo prosimy Rodziców/ /Opiekunów prawnych o stosowanie się do wszystkich zasad zawartych w niniejszej procedurze. Ułatwi nam to zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny.

Z poważaniem dyrektor Bogusława Maślana wraz z pracownikami przedszkola

Prosimy również o zapoznanie się z „Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 u dziecka lub pracownika Przedszkola nr 5 im. Calineczki w Gryfinie”.


UWAGA RODZICE

   Wszystkie bieżące informacje o działalności przedszkola i komunikaty dyrektora znajdują się w zakładce DLA RODZICÓW – OGŁOSZENIA .

Opłaty za przedszkole będą umieszczone w zakładce DLA RODZICÓW – OPŁATY.

   Natomiast informacje o przebiegu rekrutacji znajdują się w zakładce DLA RODZICÓW – REKRUTACJA.